Velkommen til Lerkenfeldt Gods

Hjemmesiden indeholder en kort præsentation af virksomheden, henvisninger og kontaktinformation. Der vil løbende ske opdateringer i forhold til aktiviteter og drift. Lerkenfeldt ejes og drives af 10. generation, som har påtaget sig opgaven med at renovere det komplette bygningssæt og igangsætte alsidige aktiviteter på ejendommen i overensstemmelse med respekt for kulturarven og en bæredygtig drift.

Landbrug

Landbrugsjorden drives økologisk og er bortforpagtet.

Skovbrug

På Lerkenfeldt har vi en aktiv tilgang til skovdriften, som er fordelt på 3 skove med en fordeling på 55% løvtræ og 45% nålelskov. Skovdriften er PEFC certificeret om bæredygtig drift gennem HedeDanmark . Vi har en overordnet målsætning om at plante mere skov end vi fælder.

Lerkenfeldt Bjerges Plantage udgør en del af skovarealet. Denne plantage blev anlagt af Edvard Johan Carl Rambusch, officer og politiker fra 1902.

Lerkenfeldt Savværk

Med afsæt i dialog med Slots-& Kulturstyrelsen og tilknyttede arkitekter om renovering af Hovedbygningen fra 1540 kom ideen om at starte et savværk til verden. Savværket har tilknyttet tørrekammer og øvrige redskaber og maskiner til forarbejdning af træ. Foruden Hovedbygningen, som over en årrække vil aftage betydelige mængder forarbejdet træ til den pågående renovering, så leverer savværket typisk blok- og kantskårne emner af løv- og nåletræ til såvel grossister som øvrige virksomheder indenfor træindustrien.

Savværket, som primært forarbejder træ fra egne skove, har som erklæret målsætning at bruge al træ fra stammerne. Overskydende effekter af træ går således til flis, brænde og træpiller.

Savværket sælger også til private, og derfor er der mulighed for at opskære og producere produkter efter individuelle ønsker, primært gulve, borde, træ til beklædning og lignende. Brænde og træpiller sælges til private og kan fra fyringssæsonen 2023/24 afhentes ved savværket. For kontakt til savværk, se under punktet “kontakt”.

Jagt og fiskeri

Jagten er alsidig som følge et mosaiklandskab med et kuperet terræn med skove, moser, ådal, enge og marker ind imellem. Der jages både fugle- og klovbærende vildt. Jagten er udlejet til Lerkenfeldt Jagtkonsortium.

Midt igennem Lerkenfeldt snor Lerkenfeldt Å sig over 3,5 km. Åen, og tilhørende å-dal, byder på en varieret natur, og indenfor de senere år er bæveren vendt tilbage. Fiskeriet i åen sker gennem Pirken Lystfiskeriforening.

Energi

Som en erklæret målsætning har det været vigtigt at blive selvforsynende med energi. Derfor er der til ejendommen / virksomheden tilknyttet et solcelleanlæg, som producerer el til brug for virksomhedens drift, herunder savværket.

Derudover leverer Lerkenfeldt fra 2023 fjernvarme til to lokale fjernvarmeværker i form af flis. Flisen udgøres primært af restprodukter fra skovbrug og savværk.

Lerkenfeldts historie

I 1550’erne overtager Jørgen Lykke Bonderup efter Mariager Kloster. Hvor en gård havde ligget fra 1400-tallet bygger han herregårdsanlægget med mure langs voldgraven, bastioner i hjørnerne af borgbanken og en vindebro over voldgraven. Adelsmanden og rigsråden Jørgen Lykke, der blev kaldt »Danmarks Sidste Ridder«, opfører på samme tid Overgaard ved Mariager Fjord. Såvel Lerkenfeldt, dengang Bonderup, og Overgard har angiveligt samme bygmester, Matheus Rubensaadt fra Nederlandene. Efter slægten “Lykke” kom Bonderup i slægten Daa’s ejerskab, som blandt andet omfattede den berømte alkymist Valdemar Daa.

I 1681 overtager Peder Lerche gården, og omdøber den til Lerkenfeldt efter kongelig bevilling. Lerkenfeldt ophøjes til stamhus i 1695. Lerche istandsætter hovedlængens bindingsværk og tilføjer de to sidebygninger ind mod gården. Den vestre ved at inddrage kapellet og den østre ved at inddrage et stykke af borgmuren.

Wulff Caspar von Lüttichau køber i 1743 gården af arvingen Grev Christian Lerche. Lüttichau ombygger Lerkenfeldt omkring 1750 og skalmurer hovedlængens facader. Grundmur var i 1700-tallet mere bekosteligt, og dermed finere, end bindingsværk og skalmuring blev anvendt som et billigere alternativ for grundmur.

Lüttichau og hans søn var ejer indtil 1793, hvor brødrene Kjeldsen overtager Lerkenfeldt. Nuværende ejer er 10. generation af samme slægt.

Restaurering af Hovedbygningen og Støtteforening

I 2019 blev planerne om en total restaurering af Hovedbygningen igangsat og de faktiske arbejder er påbegyndt primo 2023. Projektet er udvalgt som et pilotprojekt under tilsyn af Slots- og kulturstyrelsen, hvor der er særligt fokus på genanvendelse af byggematerialer og løsninger som bidrager til den grønne omstilling. Rådgiver: Niels Erik Jensen og Leif Hansen fra Leif Hansen Arkitekter. Projektet er beregnet til at løbe i 5 år

Lerkenfeldt Mathias Gods støtteforenings formål er at støtte genopretningen af Lerkenfeldt, som er en enestående bygning med høj værdi for den danske bygningskulturarv, og fremtidssikre oplevelsesværdien for stedet.

Hvis man ønsker at støtte genopretning af Lerkenfeldt kan man kontakte Signe på signe@lerkenfeldtgods.dk

Genopretningen af Lerkenfeldt er støttet af
♥ Slots- og Kulturstyrelsen
♥ William O. Berntsens fond

På Instagram har vi oprettet en kommunikationskanal med navnet Lerkenfeldt.Home.Living.

Her er der mulighed for at følge med i de aktiviter som udspringer af virksomhedens drift, herunder den igangværende renovering af Hovedbygningen.